Begen Annabi


  1. Allahu Shi bani sani da basira, In yi yabo bakin karfina
  2. In yabi Sidi Muhammadu Bawa, Mai hana sauran bayi kuna
  3. Yi dadin tsira Allah da aminci, Gun Manzonka dare har rana
  4. Da alolinsa da kau kau sahabbansa, Masu sanin darajojin juna
  5. Da matayensa, da 'ya'yayeansa, Da mu mabiyansa darea har rana

Comments

Popular Posts