Tuesday, 18 December 2012

Fasahar Sadarwa ta Zamani (C.I.T)

Da sunan Allah Mai yawan rahama,Mai jin kai. Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga Masoyinmu Abin koyinmu Annabinmu Muhammadu dan Abdullahi. Bayan haka,Godiya da Yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halicci dan adam ya kuma hore masa ilimi da hanyoyin isar da sako. Dukkan mai rayuwa a wannan zamani yana gani ko yana jin labarin irin ci gaban da ake samu a bangaren isar da sako daga wuri zuwa wuri cikin sauki. Tunda aka halicci duniya babu wani lokaci da mutanen duniya suka kasance kusa da junansu kamar wannan zamanin. A yanzu nisa baya zama hujjar rashin isar sako, a duk inda mutum yake a cikin duniya yana iya yin kururuwa a ji shi cikin da kankanen lokaci. Dukkan mai son yada wani labari yana iya yada shi ga sama da mutum dubu a cikin rabin rabin dakika (second). Wannan wata hikima ce da baiwa wadda Allah (S.W.T) ya hore mana mu mutanen wannan zamani. Sai dai abin tambaya, shine wai shin muna amfani da wannan falala ta hanyar daya dace ??? Duk wanda Allah Yasa ya karanta wannan to ya yiwa kansa hisabi.

Fasahar Sadarwa ta Zamani (C.I.T)

Da sunan Allah Mai yawan rahama,Mai jin kai. Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga Masoyinmu Abin koyinmu Annabinmu Muhammadu dan Abdullahi. Bayan haka,Godiya da Yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halicci dan adam ya kuma hore masa ilimi da hanyoyin isar da sako. Dukkan mai rayuwa a wannan zamani yana gani ko yana jin labarin irin ci gaban da ake samu a bangaren isar da sako daga wuri zuwa wuri cikin sauki. Tunda aka halicci duniya babu wani lokaci da mutanen duniya suka kasance kusa da junansu kamar wannan zamanin. A yanzu nisa baya zama hujjar rashin isar sako, a duk inda mutum yake a cikin duniya yana iya yin kururuwa a ji shi cikin da kankanen lokaci. Dukkan mai son yada wani labari yana iya yada shi ga sama da mutum dubu a cikin rabin rabin dakika (second). Wannan wata hikima ce da baiwa wadda Allah (S.W.T) ya hore mana mu mutanen wannan zamani. Sai dai abin tambaya, shine wai shin muna amfani da wannan falala ta hanyar daya dace ??? Duk wanda Allah Yasa ya karanta wannan to ya yiwa kansa hisabi.

Friday, 9 March 2012

ZINA !!!

Lafazin Zina a shari'ance yana nufin saduwa da mace ba tare da an yi aure ba ko an mallake ta. Haka nan akan yi amfani da lafazin zina akan abin da ba kai saduwa ba, kamar yadda ya zo a hadisi Abi Huraira (R.A) Manzon Allah (S.A.W) ya ce: "An rubuta wa xan Adam rabonsa na zina babu makawa sai ya same shi, zinar idanu ita ce gani, zinar kunnuwa ita ce ji, zinar harshe ita ce magana, zinar hannu ita ce damqa, zinar qafa ita ce taku, zuciya kuwa tana kwaxayi tana fata, farji kuma shi yake gaskata haka ko ya qaryata" Muslim.
          A cikin wannan hadisi zamu ga yadda Manzon Allah (S.A.W) ya nuna cewa kowane xan Adam an rubuta masa rabonsa na zina, kuma zai sami wannan rabo babu makawa, sai dai ba za a kama shi da laifi ba har sai idan ya gasgata abin da idonsa ko kunnensa ko hannunsa ko qafarsa suka jiyar da shi, ta hanyar yin amfani da farjinsa don biyan buqatar waxannan gavvai, wannan shi ne ma'anar faxin Manzon Allah a qarshen hadisin da ya ce, "farji shi yake gasgata haka ko ya qarya ta" (Duba Sharhi Sahih Muslim Na Imam Nawawi J 16 sh 216).
            Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa ana amfanin da lafazin zina akan abin da bai kai ga saduwa ba, amma duk da haka ba a bashi hukuncin zina na jifa ko bulala. 
Hukuncin Zina A Musulunci
       
Zina haramun ce a addinin musulunci, Allah maxaukakin Sarki ya haramta ta in da yake cewa "Ka da ku kusanci zina, domin ita alfasha ce kuma tafarki ne mummuna" (Isra'i : 32). Malamai suna cewa faxin Allah ka da ku kusanci zina, ya kai matuqa wajen hana ta, don ya fi a ce "kada ku yi zina".
          Sheikh Abdur-Rahman Assa'idiy yana cewa : "Hani ga a kusanci zina ya fi kai matuqa akan hana yin ta, saboda cewa kada a kusance ta ya haxa hana dukkan yin abubuwan da suke gabatarta kuma suke kawo yin ta, domin kuwa duk wanda ya yi kiwo a gefen shinge to ko yana daf da faxawa cikinsa, musamman ma akan irin wannan lamari, wanda da yawa daga cikin zukata suna xauke da abin da yake sa wa a afka masa. Sannan Allah ya siffata zina da cewa alfasha ce, ma'ana zina wata aba ce da shari'a da hankali suke ganin muninta, saboda ta keta alfarmar Ubangiji ce, da shiga haqqin macen, da haqqin danginta, da mijinta, kuma vatawa miji ne shimfixarsa, da cakuxa dangantaka da makamancin haka". (Tafsirin Assa'idiy).
       A wani wurin a cikin Alqur'ani mai tsarki Allah maxaukakin sarki ya siffata bayinsa muminai da cewa su ne waxanda ba sa zina, in da ya ce,"Waxanda ba sa kiran ko bautawa wani a tare da Allah, ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da haqqi, kuma ba sa zina, duk wanda ya aikata haka sai gamu da azaba" (Alfurqan : 78).
          Ya tabbata a cikin hadisi an tambayi Annabi (S.A.W) akan wane zunubi ne ya fi girma, sai Manzon Allah (S.A.W) ya ce, "Shirka da Allah alhali shi ne ya halicce ka" sai aka ce sai wanne? Sai ya ce, "Sannan kashe xanka don kada ya ci tare da kai" sai aka ce "sannan sai wanne? Sai ya ce, "Ka yi zina da matar maqocinka" (Bukhari).
          Allah maxaukakin sarki ya sanya hukuncin wanda duk ya yi zina kuma ya tava aure da jefe shi, namiji ko mace, idan kuwa bai tava aure ba, sai a yi masa bulala xari sannan a baquntar shi a wani gari daban tsawon shekara guda.
          Duk wanda ya kalli haddin zina zai ga yadda Allah ya kevance shi da wasu abubuwa saboda munin zina xin, daga cikin waxannan abubuwa akwai :
·        Kausasawa wajen uqubar mazinaci, ta hanyar jefewa. Ko kuma bulala da baquntarwa shekara guda.
Hana jin tausayin mazinaci ko mazinaciya yayin da ake musu uquba. Allah ya ce"Mazinaciya da mazinaci ku yi kowane xaya daga cikinsu bulala xari, kada ku ji tausayinsu a cikin addinin Allah in dai kun yi imani da Allah da ranar qarshe".

  • Yi musu uquba a gaban mutane, ba a yarda a yi musu a voye ba, Allah ya ce 
Wasu vangare na muminai su halarci wajen yi musu uquba (haddi)" (Annur :2).
          Duk waxannan abubuwa suna nuna mana munin zina da rashin kyanta a musulunci. Imamul Bukhari ya kawo a cikin ingantaccen littafinsa daga Maimun Al-audiy ya ce, "A lokacin jahiliyya na tava ganin wani biri da ya yi zina da wata biranya, sai sauran birran suka taro suka jefe su".
          Mafi munin zina ita ce wadda mutum zai yi da mahaifiyarsa, sai da muharramarsa, sai wadda zai yi da matar maqocinsa. Allah ya kare mu.
Illolin Zina
        Babu ko shakka ga duk mai hankali cewa zina tana tattare da illoli masu yawa, waxanda suke shafar mazinacin ko mazinaciyar, ko su shafi al'umma gaba xaya, ga wasu daga cikin illolinta :
1       Zubar da mutunci da jawo wa kai Kaskanci : domin duk matar da ta yi zina to ta jawo wa kanta da danginta da mijinta kaskanci, ta kuma zubar musu da mutunci a idon duniya. Idan kuwa ta yi zina ta sami ciki sannan ta kashe dan, to ta hada laifi biyu, laifin zina da laifin kisan kai, in kuma ta bar shi to kuma ta shigar wa mijinta ko danginta wanda ba ya cikinsu. Idan kuwa mai zinar namiji ne to ya lalata mace, ya jawo mata lalacewa da tabewa, wanda hakan lalata duniya ce gaba daya.
2       Zina ta hada dukkan sharri gaba daya : saboda a cikin zina akwai, rashin tsoron Allah, da rashin kunya, da tsantseni, da rashin cika alqawari, da qarya, da butulci da sauransu.
3       Zina tana haifar da cututtuka, da mutuwar zuciya, da sanya ta bakikkirin, da samun kai cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa a ko yaushe. Bincike ya tabbatar da cewa cutar kanjamau ta fi yaduwa ta hanyar zina da fiye da kowace hanya da ake iya daukar cutar daga ita, sannan ta hanyar cuta akan kamu da muggan cututtuka masu mungun hadari.
4       Zina tana haifar da talauci da musiba a bayan kasa, saboda da duk namijin da yake mazinaci to ba ya iya tattali, kullum kudinsa suna wajen matan banza, kuma Allah ya kan zare masa albarka, don haka duk abin da zai samu ba zai amfanu da shi ba yadda ya dace, a banza zai tafi. Hakanan duk matar da take mazinaciya duk abin da ta samu yana qare wa ne wajen yadda zata janyo hankalin maza zuwa gare ta, kuma Allah zai zare wa dukiyarta albarka.
5       Zina tana kawo qiyayya da gaba tsakanin masu yin ta da sauran mutane, Allah madaukakin sarki yana cire musu kwarjini da girma daga idon mutane, saboda haka ne zaka ga qaramin yaro yana fada da sa'an kakansa a wurin neman mata, saboda ba ya qaunarsa ballantana ya girmama shi.
6       Zina tana jawo rashin amincewa da mai yin ta, kowa yana mai kallon maha'inci, mayaudari.
7       Zina tana haifar da wari daga cikin mai yinta, ba wanda yake jin wannan wari sai mutanen qwarai
8       Zina tana jawo azaba mai tsanani ga mai yin ta – idan bai tuba – a duniya da lahira. A duniya jefewa ko bulala da bakuntarwa, a lahira kuwa makomarsa wuta. Allah ya kare mu.
9       Zina tana kawo rugujewar gida da xaixacewar iyali, sannan tana kawo lalacewar tarbiyya.
10  A cikin zina akwai tozartar da dangantaka, da sanya cin dukiyar mutane ba da haqqi ba, domin kuwa duk xan da aka samu ta hanyar zina abin da zai gada ba haqqinsa ba ne.

Thursday, 8 March 2012

Me and Sickle Cell

Sickle Cell disease or Sickle Cell Anemia is a blood disorder characterized by Red Blood cells that assume an abnormal, rigid sickle shape. It was first recorgnised in 1910 by James Herrick. Sickling decreases the cells flexibility and results in their restricted movement through blood vessels, depriving downstream tissues of oxygen. The disease is chronic and life long, People like Myself are most often well, but our lives are punctuated by periodic painful attacks and risk of various other compilications. 
The genetics of Sickle Cell may seem complex but infact are very simple. If two parents carry the sickle trait and have a baby, then that child will have a 1 in 4 chance of having sickle cell disease. Like in my own case, both of my Parents were carriers and only Me and my Last Sibling became affected (I have 6 siblings).I started coping with Sickle Cell since when I was in Primary 3 (that is 24 years ago), My parents raised me just like my siblings and other children without sickle cell disease, I used to be out of school for ~ 3 months or more, out of the year. But still I took First or Second Position in my Class. Yes, I has SSD but my Father allowed no excuses for Me. He used to say "Look Muhammadu School is important to you  and I expected You  to catch up with your classmates". He used to give us extra lessons after Isha'i Prayers on daily basis.
Not all my Sickle Cell crisis require hospitilisation, sometimes minor crises were managed at home. My Mother became a forced trained Nurse as a result of my frequent illness, She cries and gave-up about me several times. When I was admitted to a Boading School (Science College Gumel) My Mother looked at it as an End of the Road for me, but My Father encorages her and ask her just to pray for my success and she did. It was at Gumel that I learned so many things about taking care of Myself, I cover my body, I took my daily drugs and I rush Myself to Hospital whenever I feel abnormal.
This is how I coped with Sickle Cell crisis up to University level and now. I am now expecting a Baby by June this year but I am still suffering from THE SICKLE CELL......

Friday, 2 March 2012

ILIMI GISHIRIN RAYUWAR DAN-ADAM

Da sunan Allah Mai Rahama Mai JinKai, Muna Gode Masa muna neman taimakonSa, Duk wanda Allah Ya shiriyar babu mai batar dashi, duk wanda Ya batar babu mai shiriyar dashi. Salati da Sallama ga Annabinmu, Abin koyinmu, Masoyinmu Muhammadu (S.A.W) da Ahalin Gidansa masu girma da Abokansa masu karamci. 
Ilimi shine Garkuwa kuma Gishirin rayuwar Dan-adam, shine yake kare dan-adam daga fadawa zuwa ga halaka da bata da lalacewa. Saboda girma da darajar ilimi, masanan yare basu bada wata cikakkiyar fassara ta ilimi ba, sai dai suka ce Ilimi shine Ilimi, wasu kuma suka ce Ilimi shine kishiyar Jahilci, wasu kuma suka ce Ilimi shine kasan abinda baka sani ba. To daga nan zamu iya gano darajar Ilimi, domin dole sai kayi amfani dashi wajen fito da fassarar sa. Saboda darajar Ilimi, maras shi ma, yana so a danganta shi da shi.Da zaka samu Jahili kace masa “Ya kai Jahili”tabbas sai kaga bacin ransa. Amma duk wanda kace masa “Mallam” (kana nufin Masani) to ko ba Masanin bane zai amsa, duk da cewa wasu suna cewa “Almajirin Mallam”.
A cikin abubuwan da Dan-adam yake fafutukar nema da tanadi, Ilimi ne kawai baya karewa. Kana iya shan wahala ka tara kudi kuma kudin su kare, kana iya fafutuka ka nemi Mulki, mulkin ya sulle maka, sannan kuma duk kana iya fita nemansu (Kudi da Mulkin) amma ka dawo gida baka samo su ba. Babu wanda ya taba fitowa daga gida zuwa neman Ilimi, ya koma gidan bai samo ba, haka kuma babu wanda ya taba samo Ilimi,Ilimin ya kare. Ya isa falalar Ilimi kasancewarsa abinda Allah (S.W.T) Ya daukaka Dan-adam saboda shi, Farkon halittar Annabi Adamu, Malaiku sunce “Ashe za Ka sanya a cikinta, wanda zai yi barna kuma ya zubar da jinane, alhali kuwa mu muna yi Maka tasbihi game da gode maka, kuma muna tsarkakewa gare Ka.” Ya ce “Lalle Ni Na san abin da baku sani ba” A wannan lokaci abin da Allah (SWT) Ya fara yi shine , baiwa Annabi Adamu Ilimi (Ya sanar dashi sunayen abubuwa), bayan Ya sanar da Shi, sai Ya tambayi Malaiku su fadi sunayen abubuwan, amma basu sani ba. Sai Ya umarci Annabi Adamu Ya sanar da su (Malaikun), da Ya sanar dasu sai Malaikun suka ce “Tsarki Ya tabbata a gareKa !! Babu sani a gare mu, face abinda Ka sanar damu, lallai ne Kai ne Masani Mai Hikima.”
Daga wannan zamu gano cewar lallai da Ilimi ne Dan-adam ya dara sauran halittun Allah daraja. Wani abin mamaki game da Ilimi shine, shi Ilimi ba'a jingina masa kalmar DA. Za'a iya cewa a DA wane Mai kudi ne, ko kuma a DA wane mai Mulki ne, amma ba ka taba ji ance a DA wane Mai-Ilimi bane. Ana iya zuwa ayi wa mutum Fashin Kudinsa, a wawashe shi tas, ko kuma ayi juyin Mulki ko zangon mulki ya kare, Mutum ya sauka daga kujerar Mulki. Amma ba za'a taba kwacewa Mutum abin da Ya sani ba. Ba'a taba jin cewar wasu 'yan-fashi sun kwace wa wani Malami Kararunsa ba, don haka bamu taba jin ance wane ai da Malami ne sosai, amma yanzu Jahili ne. Sai dai ana cewa wane Malami ne amma baya aiki da abinda ya Sani. Sannan kuma ita dukiya Mutum shi yake gadinta, amma Ilimi shi yake gadin Mutum, bayan haka kuma Ilimi shi yake raka mutum duk inda zai je, ba zaka taba jin Malami yazo guri ba an tambaye shi yace “Ai na baro karatun a gida” sai dai yace “Ban sani ba, amma zanje in bincika”.
Zan tsaya anan, amma Insha Allahu zan ci gaba